Signatarų kabinetas

 

Lietuvos Nepriklausomybės aktas- Lietuvos Tarybos 1918m. Vasario 16d. Vilniuje pasirašytas dokumentas. Nepriklausomybės aktą pasirašė net keturi Juliaus Janonio gimnazijos, buvę mokiniai: Jonas Vileišis, Mykolas Biržiška, Alfonsas Petrulis, Steponas Kairys.  Jonas Vileišis gimė 1872m. sausio 3d. Medinių kaime. (dabar Biržų raj.) Gimnazijoje, kurioje mokėsi 1882-1891 metais, aktyviai domėjosi pažangiais to meto žmonėmis ir jų idėjomis, skaitė draudžiamą literatūrą, dalyvavo slaptų būrelių veikloje. Kartu su savo broliu Petru 1907-1909 metais leido „Vilniaus žinias“. Nepriklausomoje Lietuvoje tapo vidaus reikalų, vėliau – finansų ministru, 1921–1931 m. ėjo Kauno burmistro pareigas. Rengė Lietuvos civilinio kodekso projektą, dirbo VDU dėstytoju, buvo Valstybės Tarybos narys. 1942 m. mirė Kaune.  Mykolas Biržiška gimė 1882m. rugpjūčio 24d. Viekšniuose, (Dabar Mažeikių raj.) gydytojo ir muzikos mokytojos šeimoje. Būsimas signataras 1901 metais baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Pirmojo pasaulinio karo metais M.Biržiška buvo vienas iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti narių. 1915-1922 metais buvo pirmosios lietuviškos gimnazijos Vilniuje direktorius. Kartu su bendraminčiais paruošė raštą JAV prezidentui Woodrow Wilsonui dėl lietuvių tautos teisės turėti nepriklausomą valstybę. 1920 m. buvo vienas iš pasirašiusių Suvalkų sutartį. Nuo 1922 m. pradėjo dirbti ir dėstyti VDU, 1922–1930 m. buvo „Aušros“ berniukų gimnazijos direktorius. 1944 m. birželio mėn. pasitraukė į Vokietiją. 1962 m. mirė Los Andžele, JAV.  Alfonsas Petrulis gimė 1873m. rugpjūčio 4d. Kateliškių kaime ( Dabar Biržų raj.) valstiečių šeimoje. 1885metais pradėjo mokytis Šiaulių gimnazijoje. 1889m. A.Petrulis buvo įšventintas kunigu. 1908 metais įstojo į Lietuvos mokslų draugiją ir dalyvavo jos pirmajame suvažiavime, 1911 m. kartu su kun. V. Mironu ir kunigu J. Navicku įkūrė „Aušros“ bendriją katalikiškam laikraščiui leisti . 1917 m. rugsėjo 18 d. – rugsėjo 22 d. dalyvavo Vilniaus konferencijoje ir buvo išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. Dirbdamas kunigu puoselėjo lietuvybę. Jis mirė 1928m. birželio 28d. , palaidotas Musninkų bažnyčios šventoriuje. Steponas Kairys gimė 1879m. sausio 3d. Užunvėžių kaime. (Dabar AnyKŠČIŲ RAJ.) 1898m. baigė Šiaulių gimnaziją.S. Kairys - Vilniaus konferencijoje išrinktas į Lietuvos Tarybą. Nepriklausomybės įtvirtinimo metais Steponas Kairys buvo Ministro Pirmininko Mykolo Šleževičiaus vadovaujamos ketvirtosios Lietuvos Respublikos vyriausybės tiekimo ir maitinimo ministras.Nepriklausomoje Lietuvoje Steponas Kairys – Steigiamojo seimo ir visų kitų demokratinių Lietuvos seimų narys, atstovaujantis socialdemokratų frakciją ir šventai vykdantis dar Steigiamajame Seime paskelbtą deklaraciją: „Mes dėsime visas pastangas, kad būtų garantuotos Lietuvos piliečiams teisės ir laisvės.“ Nuo 1943 metų – VLIK pirmininkas. Vėliau pasitraukė į Vakarus. Jis mirė 1964m. gruodžio 16d. Niujorke.